Phân tích về Cách kiểm tra Admin ẩn trong BM và Giải pháp

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/uo76f1x6520jjd43.jpeg

Phân tích về Cách kiểm tra Admin ẩn trong BM và Giải pháp


Khi mua BM trên Facebook, có một số người đã gặp sự cố bất ngờ khi bạn đang sử dụng, thường là bị "Back" lại, mất quyền Admin và cảm giác như đã bị chiếm đoạt quyền quản lý BM.


Có hai nguyên nhân chủ yếu mà tôi biết để các trường hợp này xảy ra. Đầu tiên, khi mua BM, có trường hợp BM được tạo ra từ một tài khoản Instagram đã chuyển sang hợp tốc thành tài khoản Doanh nghiệp. Tài khoản này sẽ trở thành chủ của BM và có thể lấy lại quyền điều khiển BM dễ dàng khi đăng nhập.


Nguyên nhân thứ hai, vài trường hợp gần đây, là người bán BM đã cầu kỳ cài đặt một "via" (địa chỉ đăng nhập) khác làm Admin của BM. Sau đó, họ tiến hành võ thuật "Deactivate" via này, khiến via này không xuất hiện trong BM (chưa được xác nhận).


Sau khi giao BM cho người mua, họ sẽ "Activate" lại via đó, đăng nhập bằng via và lấy lại quyền Admin, loại bỏ người mua khỏi BM. Cách nhận biết đó là kiểu người quản lý BM trong phần https://business.facebook.com/select sẽ có số người quản lý cao hơn số thực tế trong BM.


Giải pháp cho vấn đề này có thể là:

Nếu nguyên nhân là do Instagram, hãy kiểm tra trong phần "Instagrams" của BM và hủy bỏ kết nối đến Instagram.

Nếu không thể hủy bỏ kết nối, hãy vào phần "Pages", đặt via đó lên Admin và hủy kết nối.

Nếu nguyên nhân thứ hai, thử kiểm tra cách kiểm tra Admin ẩn bằng cách thực hiện: https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX (Thay XXXX bằng ID của BM cần kiểm tra). Trang này sẽ hiển thị đầy đủ Admin ẩn của BM.


Một số giải pháp này sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề liên quan tới Admin ẩn trong BM một cách hiệu quả hơn.